დაძ­ლი­ეთ სი­ზარ­მა­ცე და და­ი­ვი­წყეთ მოძ­ვე­ლე­ბუ­ლი პრინ­ცი­პე­ბი. ძალა უნდა მო­იკ­რი­ბოთ და მუ­შა­ო­ბა და­ი­წყოთ. 2020 წელს გრან­დი­ო­ზუ­ლი გეგ­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა გე­ლით. ენერ­გი­ას ოჯა­ხი­დან მი­ი­ღებთ. ამი­ტომ გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან, ხში­რად შეხ­ვდით მათ. და­რე­გუ­ლი­რეთ მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გარ­თო­ბი­სა და პრო­ფე­სი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბის რე­ჟი­მი.

ვირ­თხვის წე­ლი­წად­ში ზო­გი­ერთ მოვ­ლე­ნას იუ­მო­რით უნდა შე­ხე­დოთ. უბ­რა­ლო ღი­მილ­საც კი შე­უძ­ლია გარ­შე­მო სა­სი­ა­მოვ­ნო ატ­მოს­ფე­რო შექ­მნას. უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს მალე მო­აგ­ვა­რებთ, მათ გამო მუ­დამ მო­წყე­ნი­ლი არ უნდა იყოთ. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ჯან­მრთე­ლო­ბი­სად­მი. უმ­ნიშ­ვნე­ლო სიმპტომ­საც კი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ სე­რი­ო­ზულ და­ა­ვა­დე­ბა­ში რომ არ გა­და­ი­ზარ­დოს. საქ­მე­ე­ბის­თვის ეცა­დეთ, ის ადა­მი­ა­ნე­ბი შე­მო­იკ­რი­ბოთ, ვის­თან ერ­თა­დაც ადრე კარ­გად მუ­შა­ობ­დით.

2020 წელს ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბიც უნდა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაც გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ. თუ ჰობი გაქვთ, ზა­ფხულ­სა და შე­მოდ­გო­მა­ზე გა­მო­ნა­ხეთ. თუმ­ცა, ნუ გგო­ნია, რომ ოქ­რო­ე­ბი ცი­დან და­გე­ცე­მათ. თუ არ იშ­რო­მებთ, ვერც ვე­რა­ფერს მი­ი­ღებთ. შე­ის­წავ­ლეთ/გა­იღ­რმა­ვეთ უცხო ენა, რად­გან სა­ზღვარ­გა­რე­თაც გე­ლით მივ­ლი­ნე­ბა.

მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ თა­ვის მოვ­ლას. ხში­რად ეს­ტუმ­რეთ სი­ლა­მა­ზი­სა და სპა სა­ლო­ნებს. ორ­გა­ნიზ­მი რომ არ გა­დატ­ვირ­თოთ, მწვრთნელ­თან ითათ­ბი­რეთ ხოლ­მე, სწო­რად იკ­ვე­ბეთ.

  • სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და ოჯა­ხუ­რი ცხოვ­რე­ბის პროგ­ნო­ზი 2020 წლის­თვის

გან­წყო­ბის ხშირ­მა ცვლამ შე­იძ­ლე­ბა კარ­დი­ნა­რუ­ლად შე­გიც­ვა­ლოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. დღეს შე­იძ­ლე­ბა გან­მარ­ტო­ე­ბა მო­გინ­დეთ, ხვალ – და­ო­ჯა­ხე­ბა. ასე­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს შე­იძ­ლე­ბა არ მო­ე­წო­ნოს. ის თქვენ­ში ცხოვ­რე­ბის სა­ი­მე­დო მეგ­ზურს უნდა ხე­დავ­დეს. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი მო­ე­რი­დეთ ყვე­ლას­თან ფლირტს.

და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა ოჯახ­თან ერ­თად უნდა იმოგ­ზა­უ­როთ. ხში­რად მო­ა­წყვეთ ოჯა­ხუ­რი დღე­სას­წა­უ­ლე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა გა­ფარ­თოვ­დეთ, სხვა ბი­ნა­ში გა­დახ­ვი­დეთ. ამას­თა­ნა­ვე, ნუ აი­ღებთ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მეტ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას. სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბი ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ერ­თად მო­აგ­ვა­რეთ.

მარ­ტო­ხე­ლებს უამ­რა­ვი რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რა ელით. ზოგი შე­იძ­ლე­ბა წა­მი­ე­რი იყოს და ზოგ­მაც წა­რუშ­ლე­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა და­ტო­ვოს თქვენ­ზე. იყა­ვით პო­ზი­ტი­უ­რი. წიგ­ნე­ბიც და ფილ­მე­ბიც პო­ზი­ტი­ურ გან­წყო­ბა­ზე უნდა გა­ყე­ნებ­დნენ. წლის მბრძა­ნე­ბე­ლი, ვირ­თხა ერთ რჩე­ვას მოგ­ცემთ, თუ გსურთ, მდი­და­რი და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი გყავ­დეთ, მისი შე­სა­ფე­რი­სი უნდა იყოთ თა­ვა­დაც.

2020 წელს ჯერ სა­კუ­თა­რი თავი უნდა შე­იყ­ვა­როთ, რომ მერე სხვებ­მაც შე­გიყ­ვა­რონ და და­გა­ფა­სონ. ზა­ფხულ­ში სა­მოგ­ზა­უ­როდ გა­ემ­გზავ­რეთ. მშობ­ლი­ურ მხა­რე­ში, ან სა­ზღვარ­გა­რეთ. ზო­გი­ერთს სა­ბე­დის­წე­რო შეხ­ვედ­რა მგზავ­რო­ბი­სას ელის.

  • 2020 წლის ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზი მა­მა­კა­ცი კირჩხი­ბე­ბის­თვის

მო­წო­დე­ბის სი­მაღ­ლე­ზე ხართ, რო­გორც სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­ში, ასე­ვე პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში. და­წი­ნა­უ­რე­ბის შან­სი მო­გე­ცე­მათ. და­უ­მე­გობ­რდით გავ­ლე­ნი­ან და მდი­დარ ადა­მი­ა­ნებს. აგ­რეთ­ვე, – სა­ზღვარ­გა­რეთ გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბის. ეცა­დეთ, ერ­თდრო­უ­ლად ყვე­ლა საქ­მის მოგ­ვა­რე­ბა არ და­ი­წყოთ. არ ჩა­ვარ­დეთ პა­ნი­კა­ში უმ­ნიშ­ვნე­ლო დე­ფექ­ტის გამო.

კირჩხიბ მა­მა­კა­ცებს, რომ­ლებ­საც შვი­ლე­ბი გყავთ, წლის მბრძა­ნე­ბე­ლი გირ­ჩევთ, მეტი დრო გა­ა­ტა­როთ მათ­თან ერ­თად. მო­ა­წყვეთ პიკ­ნი­კე­ბი, ერ­თად ისე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე, ერ­თად გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბი.

სა­სურ­ვე­ლია, გარ­შე­მო ერ­თგუ­ლი ადა­მა­ი­ნე­ბი გყავ­დეთ, ვინც დიდი ხნის იდე­ე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ. ვინც გა­გი­გებთ და კა­რი­ე­რულ წინსვლა­ში შე­გი­წყობთ ხელს.

  • 2020 წლის ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზი ქალ­ბა­ტო­ნი კირჩხი­ბე­ბის­თვის

2020 წელს თით­ქმის ყვე­ლა­ფე­რი თქვენს გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. იყა­ვით ოპ­ტი­მის­ტურ გან­წყო­ბა­ზე, მო­ინ­დო­მეთ, რომ მი­აღ­წი­ოთ, გა­და­ლა­ხოთ, აის­რუ­ლოთ. არა­ნა­ი­რად არ შე­გე­ფე­რე­ბათ წუ­წუ­ნი და მოთ­ქმა. იღ­ბალს ასე­თი ადა­მი­ა­ნე­ბი არ უყ­ვარს.

სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ შე­გიყ­ვარ­დეთ და ხში­რად გა­მოჩ­ნდეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში. სხვა­თა შო­რის, ნამ­დვი­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი შე­იძ­ლე­ბა უბ­რა­ლო მე­გობ­რო­ბით და­ი­წყოს. მა­მა­კა­ცი სა­ერ­თოდ არ გა­ნი­ხი­ლე­ბო­დეს მე­უღ­ლედ და უც­ბად, სას­წა­უ­ლი მოხ­დეს. კარ­გი წე­ლია ავ­ტო­მო­ბი­ლის, ბი­ნის შე­სა­ძე­ნად; სა­ზღვარ­გა­რეთ გა­სამ­გზავ­რებ­ლად. ყვე­ლა­ფე­რი აგის­რულ­დე­ბათ, რა­საც ჩა­ი­ფიქ­რებთ და რაც მთვა­რია, მო­ინ­დო­მებთ!

  • 2020 წლის ფი­ნან­სუ­რი პროგ­ნო­ზი

ვირ­თხვის წე­ლი­წად­ში ისე უნდა იშ­რო­მოთ, რო­გორც არას­დროს აქამ­დე. მაგ­რამ არა ისე, რომ გა­მო­ი­ფი­ტოთ და დას­ვე­ნე­ბაც ვერ შე­ირ­გოთ, არა, მი­ზან­სწრა­ფუ­ლად, აზარ­ტით. არ გა­უშ­ვათ შან­სი ხე­ლი­დან, რომ სარ­ფი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა გა­ა­ფორ­მოთ. მთა­ვა­რია, არა­ვის­თან არა­ფერ­ზე არ იწუ­წუ­ნოთ. მხო­ლოდ სა­კუ­თარ თავს და­ა­ზა­რა­ლებთ.

გა­ზა­ფხულ­ზე შე­მო­სავ­ლის ახა­ლი წყა­რო გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ. ზო­გი­ერ­თი თან­ხას სარ­ფი­ან ბიზ­ნეს­ში და­ა­ბან­დებს. კარგ შე­მო­სა­ვალს გპირ­დე­ბათ წელი კო­მერ­ცი­ი­სა და იუ­რისპრუ­დენ­ცი­ის სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლებს. გან­სა­კუთ­რე­ბით, ზა­ფხულ­სა და შე­მოდ­გო­მა­ზე. შე­იძ­ლე­ბა მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი დახ­მა­რე­ბა დას­ჭირ­დეს მე­გო­ბარს ან ნა­თე­სავს. არ იწუ­წუ­რა­ქოთ. ეცა­დეთ, ფული მხო­ლოდ ხა­რის­ხი­ან ნივ­თებ­ში და­ხარ­ჯოთ. შე­მო­სავ­ლის გარ­კვე­უ­ლი ნა­წი­ლი უნდა გა­და­დოთ. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან გა­ფორ­მე­ბუ­ლი კონ­ტრაქ­ტი. წლის ბო­ლოს ბიზ­ნე­სი­დან პრო­ცენ­ტებ­საც მი­ი­ღებთ. ფული საკ­მა­რი­სად გექ­ნე­ბათ სა­ჩუქ­რე­ბის­თვის, კულ­ტუ­რუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი­სა და მოგ­ზა­უ­რო­ბის­თვის.

  • 2020 წლის კა­რი­ე­რის პროგ­ნო­ზი

თუ და­წი­ნა­უ­რე­ბა გსურთ, მე­ტად უნდა მო­ინ­დო­მოთ, მაგ­რამ ვირ­თხვის წე­ლი­წად­ში ისე­დაც კარგ პო­ზი­ცი­ა­ზე იქ­ნე­ბით და უმ­ჯო­ბე­სია, მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბი­სა და პარტნი­ო­რუ­ლი კავ­ში­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე იფიქ­როთ. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბი­სას გა­და­ხე­დეთ წარ­სულ გა­მოც­დი­ლე­ბას, შეც­დო­მებს. მე­ტად კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი უნდა იყოთ თქვენს სფე­რო­ში. ხში­რად შეხ­ვდით გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს. იყა­ვით ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში. ეცა­დეთ, სარ­ფი­ა­ნად გა­ყი­დოთ თქვე­ნი “ნიჭი”.

2020 წელს შან­სი მო­გე­ცე­მათ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ სამ­სა­ხუ­რის პი­რო­ბე­ბი ან შე­იც­ვა­ლოთ სამ­სა­ხუ­რი. გირ­ჩევთ, მო­მა­ვალ­ში რა თა­ნამ­დე­ბო­ბაც არ უნდა და­ი­კა­ვოთ და რა ხელ­ფა­სიც არ უნდა შე­მოგ­თა­ვა­ზონ, არ გა­ი­ფუ­ჭოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ამ კო­ლექ­ტივ­თან, სა­დაც ახლა მუ­შა­ობთ. არა­ვინ იცის, ვინ სად და რა ვი­თა­რე­ბა­ში გა­და­ეყ­რე­ბა ცხოვ­რე­ბა­ში. გაფრ­თხილ­დით, სა­ეჭ­ვო ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას. აგ­რეთ­ვე, მო­ე­რი­დეთ და­უ­ფიქ­რე­ბელ და სა­რის­კო საქ­მი­ა­ნო­ბას.

  • 2020 წლის ჯან­მრთე­ლო­ბის პროგ­ნო­ზი

ფი­ზი­კურ და ფსი­ქო­ლო­გი­ურ ჯან­მრთე­ლო­ბას უნდა მი­ხე­დოთ. როცა ორ­გა­ნიზ­მი რა­ღაც სიგ­ნალს გაძ­ლევთ, არ უნდა “გა­ა­ტა­როთ”. პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი ზო­მე­ბიც უნდა მი­ი­ღოთ. გან­სა­კუთ­რე­ბით, გრი­პი­სა და ინ­ფექ­ცი­ე­ბის პე­რი­ოდ­ში. ვი­ტა­მი­ნე­ბი, კვე­ბის რე­ჟი­მი და დამ­ცა­ვი დი­ე­ტა – ეს მი­თი­თე­ბა და­გეხ­მა­რე­ბათ თა­ვი­დან აი­რი­დოთ გას­ტრი­ტის სიმპტო­მე­ბი.

გა­უფრ­თხილ­დით გულს, ძვირ­ფა­სო, კირჩხი­ბე­ბო. უმ­ჯო­ბე­სია, კარ­დი­ო­ლოგს გა­ე­სინ­ჯოთ. მო­ე­რი­დეთ თვით­მკურ­ნა­ლო­ბას. ყუ­რა­დღე­ბას სა­ჭი­რო­ებს ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მაც. გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა და სტრე­სი იმა­ტებს და ეცა­დეთ ხში­რად და­ის­ვე­ნოთ, რე­ლაქ­სა­ცია და იოგა სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბაა. აგ­რეთ­ვე, ნუ უყე­რებთ სა­ში­ნე­ლე­ბა­თა ფილ­მებს. თა­ნაც, ძი­ლის წინ.

  • რა გე­ლით კირჩხი­ბებს თვე­ე­ბის მი­ხედ­ვით

იან­ვა­რი – გეგ­მე­ბი­სა და ოც­ნე­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის თვეა.

თე­ბერ­ვა­ლი – სარ­ფი­ან შე­მო­თა­ვა­ზე­ბას მი­ი­ღებთ.

მარ­ტი – ნუ ფო­რი­ა­ქობთ, ყვე­ლა­ფე­რი თა­ვი­სი გზით, მშვი­დად გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა.

აპ­რი­ლი – კა­მა­თის, ჩხუ­ბი­სა და ინ­ტრი­გე­ბის გა­რე­შე ვერ ჩა­ივ­ლის.

მა­ი­სი – ხში­რად შეხ­ვდით მე­გობ­რებ­სა და ნა­თე­სა­ვებს.

ივ­ნი­სი – ყვე­ლა საქ­მე და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა ერ­თდრო­უ­ლად გა­გიხ­დე­ბათ მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი. პა­ნი­კა­ში ნუ ჩა­ვარ­დე­ბით.

ივ­ლი­სი – დაკ­ვირ­ვე­ბით იმოქ­მე­დეთ. ხში­რი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის, გან­ხილ­ვე­ბის დღეა.

აგ­ვის­ტო – სამ­სა­ხურ­ში იდე­ე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბას შეძ­ლებთ და პი­რა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბიც დათ­ბე­ბა.

სექ­ტემ­ბე­რი – თუ დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დებთ, უამ­რავ უსი­ა­მოვ­ნე­ბას აი­რი­დებთ.

ოქ­ტომ­ბე­რი – ზო­გი­ერთ ადა­მი­ან­თან დამ­შვი­დო­ბე­ბა მო­გი­წევთ. შე­იძ­ლე­ბა ბიზ­ნე­სის და­ხურ­ვა­მაც მო­გი­წი­ოთ.

ნო­ემ­ბე­რი – ნაკ­ლე­ბი ინერ­ვი­უ­ლეთ, გა­უფრ­თხილ­დით ჯან­მრთე­ლო­ბას.

დე­კემ­ბე­რი – ფი­ნან­სუ­რი საქ­მე­ე­ბი დაკ­ვირ­ვე­ბით მო­აგ­ვა­რეთ, კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლი­სა და მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­თან შეხ­ვედ­რის თვეა.

ამბები.ჯი

4, 451 ნახვა

დაწერეთ თქვენი მოსაზრება

კომენტარი